Bạch Hải Đường huyền thoại và sự thật (Kỳ 1)

Trước năm 1975, tướng cướp Bạch Hải Đường nổi lên như một huyền thoại: Một tướng…